Mobirise
online website builder

Regulamin konkursu
Polish Biotope Contest
2019

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
2. Organizatorem konkursu (dalej: „Organizator”) są Magazyn Akwarium oraz Biotope Team Poland.
3. Partnerem strategicznym Konkursu jest firma Tropical – Tadeusz Ogrodnik.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z portalem Facebook. Facebook jest tylko jedną z platform komunikacji Organizatora z Uczestnikami.
5. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu należy kierować do Organizatora, a w szczególności do osób reprezentujących Biotope Team Poland.
6. Konkurs nie narusza:
a) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym nie stanowi reklamy napojów alkoholowych ani nie narusza postanowień́ art. 131 tejże ustawy;
b) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym nie narusza postanowień́ art. 8 tejże ustawy;
c) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień́ art. 29 tejże ustawy.

§ 2
 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”);
b) osoba, która ukończyła 13 lat i działa za zgodą opiekuna prawnego.
2. Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka jako jednego z medium komunikacji między Organizatorem a Uczestnikiem;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
e) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych powiązanych z Organizatorem swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania mu tytułu Laureata Konkursu;
f) ukończył 18 lat lub ukończył 13 lat i bierze udział w Konkursie za zgodą rodziców, a w przypadku żądania Organizatora Konkursu okaże pisemną zgodę.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym członkowie Biotope Team Poland), spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

§ 3
Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach – eliminacyjnym (dalej: „Eliminacje”) oraz finałowym (dalej: „Finał”).
2. Eliminacje trwają od 01.02.2019 do dnia 30.04.2019 do godz. 23:59.
3. Ogłoszenie wyników Eliminacji nastąpi najpóźniej w dniu 31.05.2019 w formie oficjalnego komunikatu na stronach internetowych: www.biotopeteampoland.pl, magazynakwarium.pl, oraz na profilach Biotope Team Poland i Magazynu Akwarium w portalu Facebook. Ponadto każdy z uczestników Eliminacji, który zakwalifikuje się do Finału, otrzyma powiadomienie na adres email, z którego przysłał zgłoszenie.
4. Finał odbędzie się podczas targów Pet Fair w Łodzi, w terminie 13–15.09.2019.
5. Zasady uczestnictwa w etapie Eliminacji:
a) zadaniem Uczestnika jest przesłanie zgłoszenia konkursowego na adres mailowy Organizatora: biotope.team.poland@gmail.com;
b) zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
- 5 zdjęć zbiornika biotopowego posiadanego przez Uczestnika, w tym jedno zdjęcie przedstawiające zbiornik od frontu,
- opis zbiornika zawierający łacińskie nazwy gatunkowe zwierząt i roślin znajdujących się w akwarium,
- nazwę odtwarzanego biotopu wraz z opisem terenu geograficznego, na którym odtwarzany biotop się znajduje (w tym szerszą listę przykładowych przedstawicieli fauny i flory występujących w biotopie, a niekoniecznie znajdujących się w akwarium Uczestnika),
- opis odtwarzanego biotopu, zawierający w szczególności wszystkie informacje dotyczące wizji autora oraz warunków wodnych panujących w zbiorniku, takich jak temperatura, odczyn, twardości itp.,
- informację o wymiarach zbiornika oraz sprzęcie użytym do prowadzenia zbiornika, wraz ze sposobem pielęgnacji zbiornika,
- źródła pozyskanych przez autora informacji, które wykorzystał do odtworzenia biotopu;
c) każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden zbiornik;
d) ocena prac Uczestnika przez Jury powołane przez Organizatora będzie obejmować:
- jakość zdjęć (0–5 punktów);
- jakość opisu terenu geograficznego (0–5 punktów);
- dobór fauny i flory w odniesieniu do biotopu występującego w naturze (0–10 punktów);
- dobór fauny i flory w odniesieniu do zbiornika (0–10 punktów);
- jakość opisu biotopu, który znajduje się w zbiorniku (0–5 punktów);
- źródła (0–5 punktów);
- wygląd zbiornika (0–10 punktów);
e) Uczestnik w Eliminacjach może zdobyć maksymalnie 50 punktów. Każdy z członków Jury ocenia nadesłane prace niezależnie, a następnie w każdym elemencie podlegającym ocenie wyciągana jest średnia ocen. Suma średnich ocen z każdego elementu stanowi ocenę końcową pracy Uczestnika;
f) Organizator powołuje Jury do Eliminacji w następującym składzie:
- Kamil Hazy,
- Bartłomiej Paśnik,
- Łukasz Barwicki;
g) Organizator, na podstawie punktacji Jury, wyłoni w Eliminacjach 6 (sześć) najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Finale Konkursu (dalej: „Finalista”).
6. Zasady uczestnictwa w Finale:
a) w Finale mogą wziąć udział jedynie Finaliści wyłonieni przez Organizatora w Eliminacjach, z zastrzeżeniem, iż w przypadku niemożności uczestnictwa w Finale któregoś z wyłonionych Finalistów do wzięcia udziału w finale zostanie zaproszony Uczestnik, który zajął następne kolejne miejsce w Eliminacjach;
b) Finalista musi potwierdzić fakt uczestnictwa w Finale, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania wyników Eliminacji.
c) Finalista ma za zadanie wykonać aranżację zbiornika biotopowego (poziom wody w zbiorniku musi wynosić przynajmniej 20 cm), który zostanie zaprezentowany podczas Targów Pet Fair w Łodzi w dniach 13–15.09.2019;
d) Finalista musi wykonać aranżację finałową we własnym zakresie, z własnych materiałów, używając fauny i flory przywiezionej na Finał przez siebie. Zbiornik finałowy musi zostać zaaranżowany w dniu 12.09.2019;
e) Finalista może rozebrać aranżację finałową dopiero po zakończeniu trwania Targów Pet Fair, tj. w dniu 15.09.2019 po oficjalnej godzinie zamknięcia terenu Targów dla zwiedzających;
f) Finalista ma obowiązek do 15.08.2019 wysłać Organizatorowi informację na temat aranżowanego podczas Finału biotopu, w celu ułatwienia oceny członkom Jury;
g) Organizator zapewnia każdemu Finaliście odkryty zbiornik Juwel Primo 60 o wymiarach 61x31x37 cm (poj. ok. 60 l) wraz z niezbędnym osprzętem (filtr, grzałka, moduł oświetleniowy Juwel Helialux Spectrum);
h) Organizator zapewnia każdemu Finaliście zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowanie na czas trwania Targów Pet Fair (3 noclegi).
i) Organizator powołuje Jury do Finału w składzie:
- Kamil Hazy,
- Bartłomiej Paśnik,
- Łukasz Barwicki,
- Paweł Czapczyk,
- Przedstawiciel Partnera Strategicznego
j) Organizator na podstawie oceny zbiorników przez członków Jury wyłoni Laureatów Konkursu, przyznając odpowiednio miejsca w Finale od 1 do 6.

§ 4
Nagrody dla Laureatów
 
1. Laureaci, którzy zajmą w Finale miejsce od 1 do 3, otrzymają ufundowane przez Partnera Strategicznego, firmę Tropical – Tadeusz Ogrodnik, nagrody pieniężne:
- I miejsce - Nagroda Główna 3500 zł,
- II miejsce - Nagroda Główna 2000 zł,
- III miejsce - Nagroda Główna 1000 zł.
2. Dodatkowo zdobywca I miejsca otrzyma od Partnera konkursu, firmy Juwel Polska, nowy zestaw akwariowy Juwel Primo 60 z podstawą oraz lampą HeliaLux Spectrum z mocowaniem i sterownikiem.
- Łączna wartość zestawu to 2745 zł.
3. Każdy z sześciu Finalistów otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów Konkursu.
4. Każdy z sześciu Finalistów otrzyma roczną prenumeratę Magazynu Akwarium w wersji drukowanej
5. Nagrody określone w § 4 pkt 2, 3 i 4 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 5
 Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


© Copyright 2019 Kamil Hazy - All Rights Reserved